Vadovėlių komplektas „Vaivorykštė“

Pradinės mokyklos I–IV klasės integruoto ugdymo turinys perteikiamas vadovėlių komplektu „Vaivorykštė“. Vadovėlių komplektas patvirtintas Švietimo ir mokslo ministerijos kaip tinkamas naudoti ugdymo procese.

„Vaivorykštės“ vadovėlių komplektas sudarytas teminiu principu. Viena knyga skirta mėnesiui ir turi bendresnę temą. Mokomoji medžiaga suskirstyta savaitėmis: jų temos atspindi kurį nors konkretesnį bendrosios mėnesio temos aspektą. Kiekviename vadovėlyje jungiami visi mokomieji dalykai, atsižvelgiant į programoje nustatytą pamokų skaičių. Vienos pamokos medžiagai skiriamas atverstinis – du puslapiai.

 Vadovėlį papildo kita mokomoji medžiaga: pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, garso ir vaizdo įrašai. Vadovėlio ir pratybų komplektai turi popierinę ir skaitmeninę versiją. Mokytojo knyga, garso ir vaizdo įrašai, pratybų užduočių atsakymai, kita mokomoji bei metodinė medžiaga pateikiama skaitmeniniu formatu e.lankose.

Pratybų sąsiuvinis

Pratybų pasaulio pažinimo, gimtosios kalbos, matematikos, anglų kalbos ir muzikos mokomoji medžiaga dera su atitinkama vadovėlio tema ir atverstinio turiniu. Pratybos pateikiamos popierine ir skaitmenine versija. Skaitmeninėje ugdymo priemonėje e.lankos pateikiami kai kurių pratybose esančių užduočių atsakymai.

e. lankos – skaitmeninė ugdymo priemonė, į kurią įeina:
– vadovėlis ir pratybos,
– garso ir vaizdo įrašai,
– mokytojo knyga ir ugdymo planai,
– papildomos mokymo priemonės,
– individualus mokytojo archyvas.