Integravimo ir mokomųjų dalykų metodikos derinimas

Pagrindinis „Vaivorykštės“ vadovėlio tikslas – suderinti tradicinį dalykų mokymą su teminiu integravimu. Mokiniai turi įgyti bazinių skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir kitų gebėjimų, todėl itin svarbu neatitrūkti nuo mokomųjų dalykų. Ugdant integruotai svarbu nagrinėti temas pagal kiekvieno mokomojo dalyko metodikos reikalavimus, tai užtikrina Pradinio ugdymo bendrosios programos laikymąsi.

Vadovėlio nuoseklumas ir sistemiškumas

Integruotas vadovėlis leidžia dirbti nuosekliai ir sistemiškai. Nuoseklumą užtikrina ne epizodinis, o kasdienis skirtingų disciplinų integravimas ir metodiškai rišlus kalbų, matematikos ir kt. disciplinų medžiagos pateikimas. Ugdymo sistemiškumas pagrįstas tuo, kad integruotas mokymas aprėpia visą Pradinio ugdymo bendrąją programą.

Nuoseklų ir sistemingą integruotą ugdymą gali užtikrinti tik visą mokymo procesą aprėpiantis vadovėlis ar kita mokomoji priemonė. Tai leidžia kasdien integruoti mokomąją medžiagą pagal savaitės temą ir baigiant mėnesį apibendrinti projektine veikla.